REGULAMIN WSPÓŁPRACY WYDAWCY W SIECI AFILIACYJNEJ WEBEPARTNERS

§1

1. Regulamin Współpracy Wydawcy określa warunki, zasady i sposób rozliczania współpracy Wydawcy z Reklamodawcą w ramach programów partnerskich na platformie https://webepartners.pl , należącej do webePartners Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.

2. Podczas rejestracji w serwisie webePartners i późniejszego korzystania z usług świadczonych przez webePartners Sp.z o.o, rejestrujący się użytkownik potwierdza fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu Współpracy Wydawcy w obowiązującej formie.

§2

Poniższe definicje mają następujące znaczenie:

„Platforma, sieć, serwis webePartners lub webePartners” – oznacza system informatyczny https://webepartners.pl, pozwalający Wydawcom współpracę z Reklamodawcami w ramach ich programów partnerskich, którego właścicielem jest jest webePartners Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000630899, NIP 8982223087, Regon 365121198

„Wydawca” – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie webePartners a jej konto zostało aktywowane przez webePartners, dzięki czemu otrzymuje dostęp do programów partnerskich, narzędzi oraz statystyk udostępnianych na platformie webePartners.

„Reklamodawca” – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna lub osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca właścicielem programu partnerskiego dostępnego na platformie WebePartners.

„Program Partnerski” – wirtualne miejsce w serwisie webePartners , które umożliwia afiliacyjną współpracę Wydawców z Reklamodawcami, w modelach rozliczanych za efekty: CPS (Cost Per Sale – prowizja od sprzedaży) i CPL ( Cost Per Lead – stała stawka za określoną akcję) orac CPC ( Cost Per Click).

„Konto Wydawcy” – konto w serwisie webePartners, stworzone automatycznie dla Wydawcy po jego samodzielnej rejestracji w serwisie webePartners, za pośrednictwem którego, Wydawca współpracuje z Reklamodawcami w ramach ich programów partnerskich.

„Strona, serwis lub powierzchnia reklamowa Wydawcy” – oznacza stronę internetową Wydawcy (lub inne miejsca w internecie, wykorzystujące łącza internetowe), na której Wydawca reklamuje Reklamodawców w formie graficznej lub tekstowej.

„Kodeks Etyczny Wydawcy” – zał. nr 1, stanowi integralną częścią niniejszego Regulaminu i określa etyczne zasady promocji Reklamodawców przez Wydawców.

„Aktywna współpraca” – współpraca podjęta przez Wydawcę z Reklamodawcą dzięki systemowi webePartners. Aktywna współpraca rozpoczyna się w momencie, gdy Wydawca zostanie zaakceptowany w programie partnerskim Reklamodawcy i rozpocznie jego promocję wykorzystując dowolne z narzędzi udostępnianych na platformie webePartners (plik XML, widżet, link afiliacyjny, baner).

„Link afiliacyjny Wydawcy” – jest to aktywny link tekstowy (adres URL), który referuje do strony internetowej Reklamodawcy i zlicza transakcje generowane z poleceń Wydawcy w serwisie Reklamodawcy.

„Strona lub serwis Reklamodawcy” – oznacza stronę internetową Reklamodawcy, dla której został uruchomiony program partnerski na platformie WebePartners.

„Należności, prowizje” – kwoty wygenerowane przez Wydawców promujących wybrane programy partnerskie, zgodnie z określonymi zasadami rozliczania w regulaminie danego programu partnerskiego oraz niniejszym Regulaminem

„Własności intelektualne” – oznaczają wszelkie patenty, prawa do wynalazków i oprogramowania komputerowego, wzorów użytkowych, znaków towarowych, usługowych, handlowych, biznesowych, nazwy domen, bazy danych, autorskie prawa osobiste oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej.

„Minimalna wypłata prowizji” – minimalna suma prowizji jaką musi osiągnąć Wydawca, aby uzyskać wypłatę zgromadzonych środków.

„Narzędzia” – rozwiązania informatyczne udostępniane Wydawcom po zalogowaniu się na konto Wydawcy na platformie webePartners, dzięki którym Wydawca może promować oferty Reklamodawców (plik XML, widżet, link afiliacyjny, baner).

„Odwiedzający lub Użytkownik” – osoba lub podmiot, który zostaje przekierowany ze strony Wydawcy do strony Reklamodawcy.

„Agencja Marketingu Afiliacyjnego” – Agencja, której przedmiotem działania jest marketing internetowy, świadczony na rzecz Reklamodawców, rozliczany jest za efekty (performance marketing).

„Prowizja do wypłaty” – Wygenerowane wynagrodzenie Wydawcy, które zostało zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę.

„webePartners” – oznacza firmę webePartners Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS nr 0000630899; REGON 365121198; NIP 8982223087, która jest właścicielem serwisu https://webepartners.pl/.

„Administrator” – oznacza właściciela serwisu webPartners, który jednocześnie zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników Serwisu oraz nadzoruje przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkowników serwisu webePartners.

„System trackingowy” – system informatyczny, który monitoruje oraz szczegółowo analizuje działania prowadzone przez Wydawców w ramach współpracy z Reklamodawcami na platformie webePartners. Pozwala na rejestracje ilości kliknięć użytkowników w reklamy oraz wykonywane przez nich akcje, określone w programach partnerskich. System trackingowy pozwala badać efektywność poszczególnych narzędzi i nośników reklamowych (plików XML, widżetów, linków afiliacyjnych, banerów).

„CPS” (ang. cost per sale) – model rozliczania, w którym Wydawca otrzymuje prowizje od wartości poprawnie zrealizowanych sprzedaży w sklepie Reklamodawcy.

„CPL” (ang. cost per lead) – model rozliczania, w którym Wydawca otrzymuje z góry okresloną kwotę za każdą, poprawnie zrealizowaną akcję w serwisie Reklamodawcy.

„CPC” (ang. cost per click) – model rozliczania, w którym Wydawca otrzymuje z góry okresloną kwotę za każde kliknięcie w nośnik reklamowy.

„Black hat SEO” – stosowanie metod promocji strony niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarek.

„Brand-bidding” – zabronione we wspólpracy afiliacyjnej, używanie przez Wydawcę do promocji Reklamodawcy słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione i należące do Reklamodawcy, w szczególności takie jak: znaki towarowe Reklamodawcy, nazwa marki Reklamodawcy, nazwy serwisu/sklepu internetowego Reklamodawcy wraz z wszelkimi literówkami oraz wszelkimi nazwami własnymi Reklamodawcy.

§3

1. Wydawca, za pośrednictwem platformy webePartners uczestniczy w programach partnerskich w celu promocji wybranych przez siebie Reklamodawców, na swojej przestrzeni reklamowej. Ilekroć strony trzecie, użytkownicy stron i innych powierzchni internetowych Wydawcy, klikają w nośniki reklam, skutkuje to przekierowaniem do serwisu Reklamodawcy, które to przekierowanie ma nakłonić użytkowników do wykonania akcji w serwisie Reklamodawcy, określonej szczegółowo w Warunkach programu partnerskiego. Dołączając do programu partnerskiego, Wydawca akceptuje Warunki tego programu partnerskiego.

Wydawca za udostępnienie przestrzeni reklamowej, która skutecznie doprowadziła do określonej akcji, otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określana jest szczegółowo w indywidualnych Warunkach każdego programu partnerskiego, do których Wydawca ma stały dostęp w serwisie webePartners, na swoim koncie Wydawcy. Możliwe jest objęcie wynagrodzeniem kombinacji modeli CPS, CPL i CPC.

2. WebePartners za pomocą autorskiego systemu trackingowego monitoruje i rejestruje realizowane na stronach Reklamodawców akcje; udostępnia Wydawcom dane z z systemu trackingowego w postaci statystyk.

3. WebePartners stale aktualizuje i rozwija swój serwis oraz system trackingowy.

§4

1. Współpraca pomiędzy Wydawcą a webePartners odbywa się na podstawie „Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej”. Pobierz umowę tutaj.

2. Zarejestrowanie konta Wydawcy na platformie webePartners równoznaczne jest z akceptacją warunków „Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej”.

§5

1. Aby zarejestrować konto Wydawcy należy wypełnić elektroniczny formularz stronie http://panel.webepartners.pl/Account/Register (nadając swój login i hasło).

2. Wydawca dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego na stronie serwisu oraz akceptację niniejszego Regulaminu Współpracy Wydawcy. Moment aktywacji konta Wydawcy tj. wysłanie przez webePartners wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Wydawcą a serwisem webePartners umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z Regulaminu Współpracy Wydawcy.

3. Po kliknięciu w link aktywacyjny, otrzymany na adres mailowy Wydawcy podany podczas rejestracji, automatycznie tworzone jest konto Wydawcy, do którego Wydawca ma dostęp podając login i hasło podane podczas rejestracji.

4. Po zalogowaniu do konta Wydawcy, Wydawca może dowolnie aktualizować i uzupełniać swoje dane osobowe oraz informacje na temat swojej działalności i sposobów promocji Reklamodawców.

5. Aby móc przystąpić do programów partnerskich, wydawca musi uzupełnić w swoim profilu opis własnej działalności i/lub w jaki sposób zamierza promować Reklamodawców w ramach programów partnerskich.

6. Aby móc aktywnie uczestniczyć w programach partnerskich, Wydawca musi uzupełnić informacje na temat własnych lub zewnętrznych stron internetowych, na których zamierza promować Reklamodawców w ramach programów partnerskich.

7. Przed pierwszą wypłatą zgromadzonych środków na Koncie Wydawcy, Wydawca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, adresu siedziby firmy, numeru NIP, numeru konta bankowego i innych niezbędnych danych do realizacji przelewów zarobionych środków w związku z uczestnictwem w programach partnerskich na platformie webePartners oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, a także dane osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

8. Przed pierwszą wypłatą, Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru konta bankowego i innych niezbędnych danych do realizacji przelewów zarobionych środków w związku z uczestnictwem w programach partnerskich na platformie webePartners.

9. Wypłaty środków odbywają się wyłącznie przelewem na wskazane na rachunku/fakturze konto bankowe.

10. webePartners zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Wydawców.

11. Konto Wydawcy zapewnia podgląd wszystkich programów partnerskich Reklamodawców, które w danym momencie są dostępne na platformie webePartners.

12. Rejestracja i uczestnictwo w programach partnerskich na platformie webePartners jest wolne od wszelkich opłat.

§6

Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@webepartners.pl. lub samodzielnie usuwając swoje konto, korzystając z opcji „usuń moje konto” po zalogowaniu do konta Wydawcy. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu umowy oraz usunąć wszystkie linki afiliacyjne do stron Reklamodawców.

§7

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu wymagane jest:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji minimum 8 lub nowsza lub Mozilla Firefox w wersji minimum 25 lub nowsza lub Google Chrome w wersji 30 lub nowszej lub Opera w wersji 8 lub nowszej lub Safari w wersji najnowszej
b) posiadania przez Wydawcę czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
c) posiadanie przez Wydawcę rachunku bankowego do wypłaty środków.

§8

1. webePartners udostępnia Wydawcy programy partnerskie w celu wykorzystania ich zgodnie z niniejszym Regulaminem Współpracy oraz zasadami określonymi w Warunkach programów partnerskich.

2. webePartners udostępnia na koncie Wydawcy szczegółowe statystyki ruchu i sprzedaży poprzez stronę/y Wydawcy. Statystyki dostępne są online i stanowią podstawę do wyliczania wynagrodzenia.

3. webePartners gwarantuje Wydawcy możliwość zgłaszania się do wszystkich programów partnerskich opublikowanych w Serwisie, pod warunkiem, że Reklamodawca nie wykluczył z uczestnictwa w programie grupy wydawców, do której należy Wydawca.

4. webePartners, w cyklicznych newsletterach, dostarcza Wydawcy na adres mailowy podany podczas rejestracji, informacje o nowych programach partnerskich oraz wszelkie informacje na temat działających programów partnerskich i współpracy z Reklamodawcami.

5. WebePartners dostarcza Wydawcy na adres mailowy podany podczas rejestracji wiadomości systemowe, które informują o statusie współpracy z poszczególnymi reklamodawcami oraz statusie zgromadzonych środków.

6. Wydawca na każdym etapie współpracy ma możliwość wypisania swojego adresu e-mail z bazy newsletter oraz wiadomości systemowych.

7. webePartners kontaktuje się z Wydawcą w sprawie organizacji prowadzonych przez (Wydawcę) kampanii na rzecz Reklamodawców drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji lub telefoniczną, jeśli numer telefonu został podany podczas rejestracji.

8. webePartners zobowiązane jest do wypłacania Wydawcy należności i prowizji, które po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Reklamodawcę przeszły w status „do wypłaty”.

§9

1. Wydawca zapewnia, że dane przedstawione podczas rejestracji są poprawne i kompletne. Jeżeli dane zawarte podane podczas rejestracji ulegną zmianie, Wydawca zobowiązuje się do ich aktualizacji.

2. Reklamodawca akceptuje Wydawcę do swojego programu partnerskiego weryfikując wcześniej profil Wydawcy, który został stworzony przez Wydawcę podczas rejestracji na platformie webePartners. Reklamodawca, na podstawie stworzonej przez Wydawcę wizytówki, która zawiera opis internetowej działalności Wydawcy oraz stron internetowych, za pomocą których zamierza on promować Reklamodawcę i jego ofertę w ramach programu partnerskiego, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu danego Wydawcy ze swojego programu partnerskiego.

3. Wydawca, po zaakceptowaniu przez Reklamodawcę do programu partnerskiego, ma prawo umieszczać na swoich powierzchniach reklamowych widżety, banery, linki afiliacyjne i w dowolny sposób wykorzystywać dostępne pliki xml w celu promocji Reklamodawcy i jego oferty, z bezwzględnym uwzględnieniem warunków Kodeksu Etycznego Wydawcy.

4. Wydawca ma prawo polecać produkty poprzez narzędzie “link afiliacyjny” z zachowaniem zasad Kodeksu Etycznego Wydawcy, ze szczególnym wskazaniem na nie wykorzystywanie w swoich praktykach “spamowania”.

5. Wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów Prawa w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO . Dlatego też konieczne jest uzyskanie od każdego odbiorcy jego świadomej zgody do przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub innych, jeśli dotyczą, przed wysłaniem wiadomości e-mail. Na wniosek webePartners, Wydawca zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania takiej zgody.

6. Zgłaszając się do programu partnerskiego i promując Reklamodawcę, Wydawca zapewnia, że powierzchnia reklamowa, jakiej używa oraz działania reklamowe jakie prowadzi nie naruszają:
a) praw osób trzecich (w szczególności, ale bez ograniczenia, praw autorskich, prawa do znaków towarowych, praw osobistych lub pokrewnych).
b) żadnych innych przepisów prawa (w szczególności prawa konkurencji), nie zagrażają demokratycznemu ładowi, nie gloryfikują przemocy, nie mają charakteru rasistowskiego, pornograficznego, lub sprawiającego, że mogłyby zdeprawować młodzież lub nie nadawać się do powszechnego udostępniania.

7. Wydawca nie może, w płatnych systemach reklamowych typu GoogleAds (dawniej AdWords), używać zakazanych słów kluczowych wskazanych w Warunkach programu partnerskiego ( zabrania się tzn. „Brand bidding”). Więcej na temat zakazanych słów kluczowych możesz dowiedzieć się tutaj.

8. Wydawca, w celu prezentacji Reklamodawcy i promocji jego oferty, może używać nazwy firmy reklamodawcy, marki, nazw produktów z oferty reklamodawcy a także znaków graficznych takich jak logo firmy i zdjęcia produktów z oferty reklamodawcy.

9. Wydawca zobowiązany jest do czytelnego, jednoznacznego i zrozumiałego oznaczenia materiału reklamowego za jaki uznaje się w szczególności umieszczenie w Serwisie Wydawcy widżetów, banerów, linków afiliacyjnych dotyczących Serwisu Reklamodawcy. WebePartners oraz Reklamodawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe oznaczenie lub brak oznaczenia materiałów reklamowych w Serwisie Wydawcy.

10. Wydawca zobowiązuje się do:
a) współpracy na platformie WebePartners tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawców
b) nie wykorzystywania linków afiliacyjnych, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności strony Reklamodawcy,
c) dostarczania aktualnych, kompletnych i kompetentnych informacji swoim użytkownikom na temat Reklamodawcy i jego oferty
d) przedstawiania wszelkich informacji o ofercie Reklamodawcy dokładnie, w formie, która nie wprowadza w błąd
e) dbania o stałą aktualizacje oferty Reklamodawcy wyświetlanej na swojej lub zewnętrznych stronach używanych w ramach współpracy w programie partnerskim.

11. Każda forma niewłaściwego użytkowania udostępnionych aplikacji może prowadzić do zablokowania konta Wydawcy, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie działania Wydawcy.

12. Jeśli Wydawca planuje przeprowadzić niestandardową kampanię dla wybranego Reklamodawcy, która wymaga dodatkowej zgody Reklamodawcy lub uzyskania od Reklamodawcy istotnych informacji lub materiałów umożliwiających przeprowadzenie takiej kampanii, to ma on prawo kontaktować się bezpośrednio z Reklamodawcą w sprawie planowanych działań. Wydawca może w każdym momencie rozpocząć współpracować z Reklamodawcą w ramach innych systemów internetowych lub w ramach programu partnerskiego oferowanego przez Reklamodawcę na jego stronie internetowej. Wydawca nie ma prawa kontaktować się z Reklamodawcą, z którym aktywnie współpracuje na platformie WebePartners w celu przedstawienia mu swojej oferty bezpośredniej, która miałaby na celu wyłącznie ze współpracy WebePartners.

13. WebePartners ma prawo nałożyć karę umowną na Wydawcę w wysokości 1000 zł netto za każdego Reklamodawcę, z którym Wydawca podejmie współpracę bezpośrednią, w przypadku, gdy pierwotna aktywna współpraca odbywała się na platformie WebePartners. WebePartners dopuszcza współpracę bezpośrednią Wydawców i Reklamodawców po wcześniejszych, pisemnych uzgodnieniach wszystkich stron.

§10

1. Sposób obliczania wynagrodzenia Wydawcy jest określany każdorazowo w warunkach programu partnerskiego, dostępnego na stronie www.webepartners.pl z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Współpracy.

2.Wydawca otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z warunkami programu partnerskiego określonymi przez Reklamodawcę. Prowizje wypłacane są tylko za akcje zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę. Reklamodawca ma prawo, podając pisemne uzasadnienie, odrzucić akcje, które nie zostały zrealizowane poprawnie, nie doszły do skutku lub zostały zrealizowane na skutek działań wydawcy, które nie są zgodne z Kodeksem Etycznym Wydawcy.

3. Reklamodawca, weryfikując transakcje wygenerowane przez Wydawców, ma prawo stosować model „last click wins”, czyli wynagrodzić tylko tego Wydawcę, w którego kanale nastąpiło ostatnie kliknięcie prowadzące internautę do sfinalizowania transakcji.

4. Warunki programów partnerskich ustala Reklamodawca. Reklamodawcy mają prawo zmieniać warunki programu partnerskiego. Wydawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach warunków programów partnerskich.

5. Wydawca ma stały wgląd online w statystyki sprzedaży, z wyszczególnieniem statusów akcji i transakcji na: do wypłaty, zaakceptowane, oczekujące i odrzucone, a także wysokość naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia.

6. Naliczone wynagrodzenie za transakcje zaakceptowane, które przeszły w status „do wypłaty”, wypłacane są przelewem bankowym w ciągu dwóch tygodni od dnia dostarczenia rachunku/faktury VAT, po przekroczeniu sumy minimalnej 100zł.

7. Przelewy na rachunek Wydawcy odbywają się na podstawie wystawionego przez niego rachunku lub faktury. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie webePartners rachunku jako załącznik w systemie webePartners na Koncie Wydawcy ( zakładka „ŚRODKI”) lub w wersji elektronicznej na adres: bok@webepartners.pl. Prowizje nie wypłacone w danym miesiącu rozliczeniowym przechodzą na miesiąc następny.

8. Warunkiem wypłacenia zaakceptowanych prowizji dla Wydawcy jest wypłacenie przez Reklamodawcę środków na rachunek bankowy webePartners. Czas nie jest czynnikiem decydującym w zakresie uiszczania opłat i bez względu na opóźnienie w płatnościach handlowych ze strony Reklamodawców, nie są naliczanie odsetki od jakichkolwiek sum należnych Wydawcom.

§11

1. Wydawca ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w ramach serwisu, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres bok@webepartners.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane Wydawcy (nazwę firmy, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e- mail i numer telefonu), datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację. W przypadku transakcji, które nie zostały zliczone do systemu webePartners, konieczne jest dostarczenie następujących danych: numeru zamówienia, jego kwoty (brutto, bez kosztów wysyłki) oraz dokładnej daty i godziny złożenia zamówienia.

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

§12

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów serwisu webePartners, wyglądu strony internetowej i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie właścicielowi serwisu webePartners.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Serwisu, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

3. Informacje oraz dane uzyskane w trakcie uczestnictwa w Sieci webePartners mogą być używane tylko w związku z Siecią webePartners. Przekazywanie takich informacji lub danych osobom trzecim i używanie ich w innych celach stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

§13

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest webePartners Sp. z o.o

2. Administrator przetwarza dane osobowe Wydawcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych na Platformie webePartners. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

3. Poprzez akceptację Regulaminu Współpracy podczas rejestracji w Serwisie webePartners, Wydawca wyraża zgodę na
a) przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z obsługą Wydawcy i świadczeniem usług przez Serwis webePartners,
b) przekazywania Wydawcy informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Serwis webePartners
c) przekazywania Wydawcy informacji marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przez Serwis webePartners.

5. Serwis przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi Przepisami Prawa i rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

6. Wydawcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§14

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2018r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Załącznik nr 1 Kodeks Etyczny Wydawcy

1. Wydawca dołącza do programów partnerskich w celu promowania Reklamodawców i ich ofert wśród odbiorców swoich treści.
2. Wydawca zobowiązuje się działać tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawcy, godnie przedstawiać oferty Reklamodawców, z którymi współpracuje w ramach programów partnerskich.
3. Wydawca pod żadnym warunkiem nie może:
a. zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
b. używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;
c. generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;
d. rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;
e. organizować mailingu, który może zostać uznany za „spam” – przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
f. przeciążać systemu webePartners stosując sztuczne zapytania;
g. używać niedozwolonych słów kluczowych wyszczególnionych przez Reklamodawców w Regulaminie programu partnerskiego.
h. stosować brand-biddingu;
i. naruszać Polityki Prywatności webePartners
j. stosować jakichkolwiek innych działań, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Wydawcy.
4. Obowiązkiem Wydawcy jest postępować zgodnie z dobrymi praktykami reklamy internetowej.
5. Niniejszy Kodeks Postępowania jest integralną częścią Umowy pomiędzy Wydawcą a WebePartners. Złamanie któregokolwiek punktu Regulaminy Współpracy lub Kodeksu Etycznego jest podstawą do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wstrzymaniem wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Wydawcy.