§1

1. Regulamin Współpracy określa warunki współpracy pomiędzy WebePartners a Wydawcą przystępującym do programów partnerskich na platformie www.webepartners.pl. Regulamin obejmuje warunki emisji reklam oraz zasady rozliczeń pomiędzy WebePartners a Wydawcą.

2. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§2

Poniższe definicje mają następujące znaczenie:

„Platforma, Sieć lub Serwis WebePartners” – Oznacza wewnętrzny system WebePartners, który pozwala Wydawcom dołączać do Serwisu i wykonywać akcje związane z Reklamodawcą.

„Wydawca” – Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie WebePartners a jej konto zostało aktywowane przez WebePartners, dzięki czemu otrzymuje dostęp do programów partnerskich, narzędzi oraz statystyk udostępnianych przez WebePartners.

Konto Wydawcy” – konto w serwisie webePartners, stworzone automatycznie dla Wydawcy po jego samodzielnej rejestracji w serwisie webePartners, za pośrednictwem którego, Wydawca uczestniczy w programach partnerskich.

„Strona, Serwis lub Przestrzeń Reklamowa Wydawcy” – Przestrzeń Reklamowa Oznacza stronę internetową (lub inne miejsca wykorzystujące łącza internetowe), na której Wydawca reklamuje Reklamodawców w formie graficznej lub tekstowej.

„Kodeks Etyczny Wydawcy” – Zał. nr 1, który stanowi integralną częścią niniejszego Regulaminu i określa etyczne zasady promocji Reklamodawców przez Wydawców

„Aktywna współpraca”-Współpraca podjęta przez Wydawcę z Reklamodawcą dzięki systemowi WebePartners. Aktywna współpraca rozpoczyna się w momencie, gdy Wydawca zostanie zaakceptowany w programie partnerskim Reklamodawcy i rozpocznie jego promocję wykorzystując Produkty udostępniane przez WebePartners (plik XML, widżet, link partnerski, WebeWklej, WebeSklep, baner).

„Reklamodawca” – Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna lub osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca właścicielem programu partnerskiego dostępnego na platformie WebePartners.

„Link Partnerski” – Jest to aktywny link tekstowy, który referuje do strony internetowej Reklamodawcy.

„Strona lub Serwis Reklamodawcy” – Oznacza stronę internetową Reklamodawcy, dla której został uruchomiony program partnerski na platformie WebePartners.

„Należności, prowizje” – Kwoty wygenerowane przez Wydawców promujących wybrane programy partnerskie, zgodnie z określonymi zasadami rozliczania w regulaminie danego programu partnerskiego oraz niniejszym Regulaminem

„Własności intelektualne” – Oznaczają wszelkie patenty, prawa do wynalazków i oprogramowania komputerowego, wzorów użytkowych, znaków towarowych, usługowych, handlowych, biznesowych, nazwy domen, bazy danych, autorskie prawa osobiste oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej.

„Minimalna wypłata prowizji” – minimalna suma prowizji jaką musi osiągnąć Wydawca, aby uzyskać wypłatę zgromadzonych środków.

„Produkty lub Narzędzia” – Opcje i rozwiązania informatyczne udostępniane Wydawcom po zalogowaniu się na konto Wydawcy (plik XML, widżet, link partnerski, WebeWklej, WebeSklep, baner).

„Odwiedzający lub Użytkownik” – Osoba lub podmiot, który zostaje przekierowany ze strony Wydawcy do strony Reklamodawcy.

„Agencja Marketingu Afiliacyjnego” – Agencja, której przedmiotem działania jest marketing internetowy, świadczony na rzecz Reklamodawców, rozliczany jest za efekty (performance marketing).

„Prowizja do wypłaty” – Wygenerowane wynagrodzenie Wydawcy, które zostało zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę.

„WebePartners” – oznacza firmę webePartners Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 16/65; numer REGON 365121198; numer NIP 8982223087; KRS nr 0000630899, która jest właścicielem Serwisu.

„Administrator” – oznacza właściciela Serwisu, który jednocześnie zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników Serwisu, a w szczególności Wydawców oraz nadzoruje przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkowników Serwisu.

„System trackingowy” – system informatyczny, który monitoruje oraz szczegółowo analizuje kampanie reklamowe prowadzone przez Wydawców. Pozwala na rejestracje ilości kliknięć użytkowników w reklamy oraz wykonywane przez nich sprzedaże i określone akcje. System pozwala badać efektywność poszczególnych nośników reklamowych (plików XML, widżetów, linków partnerskich, banerów) oraz posiada narzędzia, które pozwalają wykrywać i zwalczać wszelkiego rodzaju działania niezgodne z prawem.

CPS (ang. cost per sale) – koszt za sprzedaż – Wydawcy naliczana jest prowizja za każdą sprzedaż na stronie Reklamodawcy.

CPL (ang. cost per lead) – koszt za kontakt – Wydawcy naliczana jest prowizja, kiedy użytkownik wypełni formularz rejestracyjny na stronie Reklamodawcy lub poda swoje dane kontaktowe w inny sposób.

CPC (ang. cost per click) – koszt za kliknięcie – Wydawca zarabia kiedy kliknie w nośniki reklam.

Black hat SEO – stosowanie metod niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarek.

Brand-bidding – wydawca nie może używać słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione, w szczególności takie jak znaki towarowe Reklamodawcy lub konkurentów Reklamodawcy

§3

1. Wydawca, za pośrednictwem Serwisu uczestniczy w programach partnerskich w celu promocji Reklamodawców w swojej Przestrzeni Reklamowej. Ilekroć strony trzecie, użytkownicy stron Wydawcy, klikają w nośniki reklam, skutkuje to zawarciem transakcji w Serwisie Reklamodawcy określonej szczegółowo w programie partnerskim Reklamodawcy. Wydawca za dostarczanie Przestrzeni Reklamowej, która skutecznie doprowadziła do transakcji, otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określana jest szczegółowo w indywidualnych warunkach każdego programu partnerskiego, do których Wydawca ma dostęp w Serwisie WebePartners. Możliwe jest objęcie wynagrodzeniem kombinacji modeli CPS, CPL i CPC.

2. WebePartners za pomocą autorskiego systemu trackingowego monitoruje i rejestruje zawarte transakcje; udostępnia Wydawcom dane z trackingu w postaci statystyk.

3. WebePartners stale udoskonala i rozwija swój serwis.

§4

1. Aby zarejestrować się jako Wydawca należy wypełnić elektroniczny formularz stronie http://panel.webepartners.pl/Account/Register (nadając swój login i hasło).

2. Wydawca dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego na stronie Serwisu oraz akceptację Regulaminu. Moment aktywacji Konta Wydawcy tj. wysłanie przez WebePartners wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Wydawcą a Serwisem umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z Regulaminu.

3. Po kliknięciu w link aktywacyjny, otrzymany na adres mailowy podany podczas rejestracji, automatycznie tworzone jest Konto Wydawcy, do którego Wydawca ma dostęp podając login i hasło podane podczas rejestracji.

5. Po zalogowaniu do Konta Wydawcy, Wydawca może dowolnie aktualizować i uzupełniać swoje dane osobowe oraz informacje na temat swojej działalności i współpracy z Reklamodawcami.

4. Aby móc przystąpić do programów partnerskich, wydawca musi uzupełnić w swoim profilu opis własnej działalności lub w jaki sposób zamierza współpracować z Reklamodawcami.

5. Aby móc aktywnie uczestniczyć w programach partnerskich, Wydawca uzupełnia informacje na temat własnych lub zewnętrznych stron internetowych, na których zamierza prowadzić współpracę w ramach programów partnerskich.

6. Przed pierwszą wypłatą zgromadzonych środków na Koncie Wydawcy, Wydawca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, adresu siedziby firmy, numeru NIP, numeru konta bankowego i innych niezbędnych danych do realizacji przelewów zarobionych środków w związku z uczestnictwem w programach partnerskich na Platformie WebePartners oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, a także dane osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

7. Przed pierwszą wypłatą, Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru konta bankowego i innych niezbędnych danych do realizacji przelewów zarobionych środków w związku z uczestnictwem w programach partnerskich na Platformie WebePartners.

9. Wypłaty środków odbywają się wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe.

10. WebePartners zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Wydawców.

11. Konto Wydawcy zapewnia podgląd wszystkich programów partnerskich Reklamodawców, które w danym momencie są dostępna na Platformie webePartners.

12. Rejestracja i uczestnictwo w sieci WebePartners jest wolne od wszelkich opłat.

§5

Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@webepartners.pl. lub samodzielnie usuwając swoje konto, korzystając z opcji „usuń moje konto” po zalogowaniu do Konta Wydawcy. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu umowy oraz usunąć wszystkie linki do Stron Reklamodawców.

§6

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji minimum 8 lub nowsza lub Mozilla Firefox w wersji minimum 25 lub nowsza lub Google Chrome w wersji 30 lub nowszej lub Opera w wersji 8 lub nowszej lub Safari w wersji najnowszej
b) posiadania przez Wydawcę czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
c) posiadanie przez Wydawcę rachunku bankowego.

§7

1. WebePartners udostępnia Wydawcy programy partnerskie w celu wykorzystania ich zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami określonymi w regulaminach partnerskich.

2. WebePartners udostępnia na Koncie Wydawcy szczegółowe statystyki ruchu i sprzedaży poprzez stronę/y Wydawcy. Statystyki dostępne są online i stanowią podstawę do wyliczania wynagrodzenia.

3. WebePartners gwarantuje Wydawcy możliwość zgłaszania się do wszystkich programów partnerskich opublikowanych w Serwisie.

4. WebePartners, w cyklicznych newsletterach, dostarcza Wydawcy na adres mailowy podany podczas rejestracji, informacje o nowych Programach Partnerskich oraz o wszelkie informacje na temat działających Programów Partnerskich i współpracy z Reklamodawcami.

5. WebePartners dostarcza Wydawcy na adres mailowy podany podczas rejestracji wiadomości systemowe, które informują o statusie współpracy z poszczególnymi reklamodawcami oraz statusie zgromadzonych środków.

6. Wydawca na każdym etapie współpracy ma możliwość wypisania swojego adresu e-mail z bazy newsletter oraz wiadomości systemowych.

6. WebePartners kontaktuje się z Wydawcą w sprawie organizacji prowadzonych przez (Wydawcę) kampanii na rzecz Reklamodawców drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji lub telefoniczną, jeśli numer telefonu został podany podczas rejestracji.

7. WebePartners zobowiązane jest do wypłacania Wydawcy należności i prowizji, które po wcześniejszym zaakceptowaniu przeszły w status „do wypłaty”.

§8

1. Wydawca zapewnia, że dane przedstawione podczas rejestracji są poprawne i kompletne. Jeżeli dane zawarte podane podczas rejestracji ulegną zmianie, Wydawca zobowiązuje się do ich aktualizacji.

2. Reklamodawca akceptuje Wydawcę do swojego Programu Partnerskiego weryfikując wcześniej profil Wydawcy, który został stworzony przez Wydawcę podczas rejestracji na platformie WebePartners. Reklamodawca, na podstawie stworzonej przez Wydawcę wizytówki, która zawiera opis internetowej działalności Wydawcy oraz stron internetowych, za pomocą których zamierza on współpracować z Reklamodawcą w ramach Programu Partnerskiego na Platformie webPartners, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu danego Wydawcy do swojego Programu Partnerskiego.

3. Wydawca, po zaakceptowaniu przez Reklamodawcę, ma prawo umieszczać w swoim Serwisie widżety, banery, linki i w dowolny sposób wykorzystywać dostępne pliki xml w celu promocji Reklamodawcy i jego oferty.

4. Wydawca ma prawo polecać produkty poprzez aplikację “Link Partnerski” z zachowaniem zasad Kodeksu Etycznego Wydawcy ze szczególnym wskazaniem na nie wykorzystywanie w swoich praktykach “spamowania”.

5. Wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej ( email) Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów Prawa w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem  rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO . Dlatego też konieczne jest uzyskanie od każdego odbiorcy jego świadomej zgody do przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub innych, jeśli dotyczą, przed wysłaniem wiadomości e-mail. Na wniosek WebePartners, Wydawca zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania takiej zgody.

6. Zgłaszając się do Programu Partnerskiego i promując Reklamodawcę, Wydawca zapewnia, że Przestrzeń Reklamowa, jakiej używa oraz działania reklamowe jakie prowadzi nie naruszają:
a) praw osób trzecich (w szczególności, ale bez ograniczenia, praw autorskich, prawa do znaków towarowych, praw osobistych lub pokrewnych).
b) żadnych innych przepisów prawa (w szczególności prawa konkurencji), nie zagrażają demokratycznemu ładowi, nie gloryfikują przemocy, nie mają charakteru rasistowskiego, pornograficznego, lub sprawiającego, że mogłyby zdeprawować młodzież lub nie nadawać się do powszechnego udostępniania.

7. Wydawca nie może, w płatnych systemach reklamowych typu AdWords, używać zakazanych słów kluczowych wskazanych w regulaminie programu partnerskiego ( zabrania się tzn. „Brand bidding”). Więcej na temat zakazanych słów kluczowych możesz dowiedzieć się tutaj.

8. Wydawca, w celu prezentacji reklamodawcy i promocji jego oferty,  może używać nazwy firmy reklamodawcy, marki, nazw produktów z oferty reklamodawcy a także znaków graficznych takich jak logo firmy i zdjęcia produktów z oferty reklamodawcy.

9. Wydawca zobowiązuje się do:
a) współpracy z WebePartners tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawców
b) nie wykorzystywania Linków partnerskich, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności Strony Reklamodawcy,
c) dostarczania aktualnych, kompletnych i kompetentnych informacji swoim użytkownikom na temat Reklamodawcy
d) przedstawiania wszelkich informacji o ofercie Reklamodawcy dokładnie, w formie, która nie wprowadza w błąd
e) dbania o stałą aktualizacje oferty Reklamodawcy wyświetlanej na swojej lub zewnętrznych stronach używanych w ramach współpracy w programie partnerskim.

10. Każda forma niewłaściwego użytkowania udostępnionych aplikacji może prowadzić do zablokowania Konta Wydawcy, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie działania Wydawcy.

11. Jeśli Wydawca planuje przeprowadzić niestandardową kampanię dla wybranego Reklamodawcy, która wymaga dodatkowej zgody Reklamodawcy lub uzyskania od Reklamodawcy istotnych informacji umożliwiających przeprowadzenie takiej kampanii, to ma on prawo kontaktować się bezpośrednio z Reklamodawcą w sprawie planowanych działań. Wydawca może w każdym momencie rozpocząć współpracować z Reklamodawcą w ramach innych systemów internetowych lub w ramach programu partnerskiego oferowanego przez Reklamodawcę na jego stronie internetowej. Wydawca nie ma prawa kontaktować się z Reklamodawcą, z którym aktywnie współpracuje na platformie WebePartners w celu przedstawienia mu swojej oferty bezpośredniej, która miałaby na celu wyłącznie ze współpracy WebePartners.

12. WebePartners ma prawo nałożyć karę umowną na Wydawcę w wysokości 1000 zł netto za każdego Reklamodawcę, z którym Wydawca podejmie współpracę bezpośrednią, w przypadku, gdy pierwotna aktywna współpraca odbywała się na platformie WebePartners. WebePartners dopuszcza współpracę bezpośrednią Wydawców i Reklamodawców po wcześniejszych, pisemnych uzgodnieniach wszystkich stron.

§9

1.Sposób obliczania wynagrodzenia Wydawcy jest określany każdorazowo w warunkach programu partnerskiego, dostępnego na stronie www.webepartners.pl z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2.Wydawca otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z warunkami Programu Partnerskiego określonymi przez Reklamodawcę. Prowizje wypłacane są tylko za akcje zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę. Reklamodawca ma prawo, podając pisemne uzasadnienie, odrzucić akcje, które nie zostały zrealizowane poprawnie, nie doszły do skutku lub zostały zrealizowane na kutek działań wydawcy, które nie są zgodne z Kodeksem Etycznym Wydawcy ( załącznik nr 1 Regulaminu Współpracy).

3. Reklamodawca, weryfikując transakcje wygenerowane przez Wydawców, ma prawo stosować model „last click wins”, czyli wynagrodzić tylko tego Wydawcę, w którego kanale nastąpiło ostatnie kliknięcie prowadzące internautę do sfinalizowania transakcji.

4. Warunki programów partnerskich ustala Reklamodawca. Reklamodawcy mają prawo zmieniać warunki programu partnerskiego. Wydawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach warunków programów partnerskich z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Wydawca ma stały wgląd online w statystyki sprzedaży, z wyszczególnieniem na transakcje: do wypłaty, zaakceptowane, oczekujące i odrzucone, a także wysokość naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia.

6. Naliczone wynagrodzenie za transakcje zaakceptowane, które przeszły w status „do wypłaty”, wypłacane są przelewem bankowym w ciągu dwóch tygodni od dnia dostarczenia rachunku/faktury VAT, po przekroczeniu sumy minimalnej 100zł.

7. Przelewy na rachunek Wydawcy odbywają się na podstawie wystawionego przez niego rachunku lub faktury. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie WebePartners rachunku jako załącznik w systemie webePartners na Koncie Wydawcy ( zakładka „ŚRODKI”) lub w wersji elektronicznej na adres: bok@webepartners.pl. Prowizje nie wypłacone w danym miesiącu rozliczeniowym przechodzą na miesiąc następny.

8. Warunkiem wypłacenia zaakceptowanych prowizji dla Wydawcy jest wypłacenie przez Reklamodawcę środków na rachunek bankowy WebePartners. Czas nie jest czynnikiem decydującym w zakresie uiszczania opłat i bez względu na opóźnienie w płatnościach handlowych ze strony Reklamodawców, nie są naliczanie odsetki od jakichkolwiek sum należnych Wydawcom.

§10

1. Wydawca ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w ramach Serwisu, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres bok@webepartners.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane Wydawcy (nazwę firmy, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e- mail i numer telefonu), datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację. W przypadku transakcji, które nie zostały zliczone do systemu webePartners, konieczne jest dostarczenie następujących danych: numeru zamówienia, jego kwoty (brutto, bez kosztów wysyłki) oraz dokładnej daty i godziny złożenia zamówienia.

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

§11

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu strony internetowej i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie właścicielowi Serwisu.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Serwisu, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

3. Informacje oraz dane uzyskane w trakcie uczestnictwa w Sieci WebePartners mogą być używane tylko w związku z Siecią WebePartners. Przekazywanie takich informacji lub danych osobom trzecim i używanie ich w innych celach stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

§12

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest webePartners Sp. z o.o

2. Administrator przetwarza dane osobowe Wydawcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych na Platformie webePartners. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

3. Poprzez akceptację Regulaminu Współpracy podczas rejestracji w Serwisie webePartners, Wydawca wyraża zgodę na
a) przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z obsługą Wydawcy i świadczeniem usług przez Serwis webePartners,
b) przekazywania Wydawcy informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Serwis webePartners
c) przekazywania Wydawcy informacji marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przez Serwis webePartners.

5. Serwis przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi Przepisami Prawa i rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

6. Wydawcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§13

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2018r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Załącznik nr 1 Kodeks Etyczny Wydawcy

1. Wydawca zamieszcza linki i reklamy Reklamodawcy na witrynach internetowych w celu promocji Reklamodawcy.
2. Wydawca zobowiązuje się działać wyłącznie na korzyść Reklamodawcy, godnie reklamować oferty Reklamodawcy.
3. Wydawca pod żadnym warunkiem nie może:
a. zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
b. używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;
c. generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;
d. rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;
e. organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam” – przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
f. przeciążać system WebePartners stosując sztuczne zapytania;
g. używać niedozwolonych słów kluczowych wyszczególnionych przez Reklamodawców w Regulaminie programu partnerskiego.
h. stosować brand-bidding;
i. naruszać Politykę Prywatności WebePartners
j. stosować jakiekolwiek inne działania, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Wydawcy.
4. Obowiązkiem Wydawcy jest postępować zgodnie z dobrymi praktykami reklamy.
5. Niniejszy Kodeks Postępowania jest integralną częścią Umowy pomiędzy Wydawcą a WebePartners. Złamanie któregokolwiek punktu Regulaminy Współpracy lub Kodeksu Etycznego jest podstawą do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wstrzymaniem wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Wydawcy.