OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY WYDAWCY
W SIECI AFILIACYJNEJ WEBEPARTNERS

§1

 1. Ogólne Warunki Współpracy Wydawcy w sieci afiliacyjnej webePartners (dalej także jako „Regulamin”), określają warunki i zasady oraz sposób rozliczania Wydawców, w ramach współpracy w sieci afiliacyjnej webePartners. 

 2. Podczas rejestracji na Platformie, rejestrujący się użytkownik potwierdza fakt zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

§2

Poniższe definicje mają następujące znaczenie:

 1. webePartners lub Podmiot przetwarzający” – webePartners sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-423), ul. Jana Stanki 2, adres do korespondencji: ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław, NIP: 8982223087, REGON: 365121198, KRS: 0000630899. 

 2. Platforma, Sieć Afiliacyjna” – stanowiące własność webePartners oprogramowanie, składające się z modułów współtworzących całościową usługę, za pomocą którego Wydawca – w ramach Konta Wydawcy – może w szczególności przystępować i prowadzić działania w ramach Programów Partnerskich Wydawców w marketingu afiliacyjnym. 

 3. Wydawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, podejmującą współpracę z Reklamodawcą poprzez przystąpienie do jego Programu Partnerskiego, w celu prowadzenia działań reklamowych, prezentowania i polecania produktów lub usług objętych Programem Partnerskim oraz w celu uzyskania Prowizji.

 4. Reklamodawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą Sklep umożliwiający sprzedaż online produktów lub usług, korzystającą z Platformy w celu dystrybucji asortymentu poprzez Wydawców przystępujących do Programu Partnerskiego; w określonych przypadkach Reklamodawcą może zostać także osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, po spełnieniu określonych warunków.

 5. Program Partnerski” – program stworzony na Platformie dla Sklepu Reklamodawcy, którego celem jest zwiększanie sprzedaży w Sklepie dzięki współpracy z Wydawcami, przy użyciu Narzędzi Afiliacyjnych.

 6. Konto Wydawcy” – oznaczony Loginem i Hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności w systemie teleinformatycznym Platformy, stworzone automatycznie po samodzielnej rejestracji przez Wydawcę na Platformie, za pośrednictwem którego Wydawca współpracuje z Reklamodawcami, w ramach ich Programów Partnerskich.

 7. Strona Wydawcy lub Powierzchnia Reklamowa Wydawcy” – powierzchnie online, na których Wydawca prowadzi działania reklamowe, prezentuje i poleca produkty i usługi objęte Programem Partnerskim, z wykorzystaniem Narzędzi Afiliacyjnych.

 8. Strona lub Serwis Reklamodawcy” – oznacza stronę internetową Reklamodawcy, dla której został uruchomiony Program Partnerski na Platformie.

 9. Aktywna współpraca” – współpraca podjęta przez Wydawcę z Reklamodawcą dzięki Platformie webePartners, rozpoczynająca się w momencie, gdy łącznie 1) Wydawca zostanie zaakceptowany w Programie Partnerskim Reklamodawcy i 2) gdy Wydawca rozpocznie wykorzystywać dowolne z Narzędzi Afiliacyjnych w Programie Partnerskim Reklamodawcy. 

 10. Narzędzia Afiliacyjne” – narzędzia (linki afiliacyjne, widgety produktowe, banery, pliki xml itp.), udostępniane na Platformie i wykorzystywane przez Wydawców, w celu prowadzenia działań reklamowych, prezentowania i polecania produktów lub usług objętych Programem Partnerskim, w szczególności przekierowujące bezpośrednio do Sklepu Reklamodawcy.

 11. Prowizja” – wyrażona w PLN kwota, stanowiąca określony procent od wygenerowanych Transakcji, zgodnie z warunkami Programu Partnerskiego, 

 12. Prowizja Do Wypłaty” – opłacona przez Reklamodawcę Prowizja, stanowiąca wynagrodzenie należne Wydawcom, którzy przystąpili do Programu Partnerskiego. 

 13. Transakcje” transakcje sprzedaży usług lub produktów na rzecz Klientów końcowych Reklamodawcy, realizowane w Sklepie Reklamodawcy w okresie Żywotności Plików Cookies.

 14. Żywotność Plików Cookies” – okres, w którym wykonane transakcje w Sklepie Reklamodawcy zaliczane są do Transakcji, na podstawie których obliczana jest Prowizja, liczony każdorazowo od momentu przejścia Kupującego do Sklepu Reklamodawcy przy użyciu Narzędzia Afiliacyjnego. 

 15. Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która trafiła/została przekierowana do Sklepu Reklamodawcy za pomocą Narzędzi Afiliacyjnych.

 16. Klient końcowy” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Kupującym, która dokonała Transakcji w Sklepie Reklamodawcy w okresie Żywotności Plików Cookies. 

 17. System Trackingowy” – system informatyczny webePartners, służący do śledzenia ruchu i sprzedaży generowanych z wykorzystaniem Narzędzi Afiliacyjnych w Programie Partnerskim Reklamodawcy. 

 18. Zakazane Słowa Kluczowe” – słowa/frazy/wyrażenia itp., których Wydawca nie może używać w płatnych działaniach reklamowych przez niego realizowanych.

 19. Brand-Bidding” – słowa/frazy/wyrażenia itp., zawierające terminy prawnie chronione i należące do Reklamodawcy, w szczególności takie jak znaki towarowe Reklamodawcy, nazwa marki Reklamodawcy, nazwy serwisu/sklepu internetowego Reklamodawcy wraz z wszelkimi literówkami oraz wszelkimi nazwami własnymi Reklamodawcy, których Wydawca nie może używać w płatnych działaniach reklamowych przez niego realizowanych.

 20. Model CPS (COST PER SALE)” – model współpracy Reklamodawcy z Wydawcami, w którym Reklamodawca opłaca Prowizję od Transakcji, dokonanej w Sklepie przez Kupującego, przekierowanego ze strony Wydawcy poprzez Narzędzie Afiliacyjne.

 21. Model CPC (COST PER CLIK)” – model współpracy Reklamodawcy z Wydawcami, w którym Reklamodawca opłaca stałą stawkę za przekierowanie Kupującego do Sklepu ze Strony Wydawcy poprzez Narzędzie Afiliacyjne (bez konieczności dokonania Transakcji przez Kupującego).

 22. Model CPL(COST PER LEAD)” – model współpracy Reklamodawcy z Wydawcami, w którym Reklamodawca opłaca ustaloną stawkę za konkretną czynność (inną niż Transakcja – np. wypełnienie formularza, zapisanie się na webinarium itp.), określoną w warunkach Programu Partnerskiego, dokonaną w Sklepie przez Kupującego, przekierowanego ze strony Wydawcy poprzez Narzędzie Afiliacyjne. 

 23. Black hat SEO” – technika pozycjonowania Stron Reklamodawców poprzez wykorzystywanie nieetycznych metod (w szczególności polegających na manipulacji algorytmami wyszukiwania), w celu uzyskania wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania, często sprzecznych z wytycznymi wyszukiwarek internetowych.

§3

 1. W celu możliwości skorzystania z Usług Platformy wymagane jest posiadanie przez Wydawcę:

  1. przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji minimum 8 lub nowsza lub Mozilla Firefox w wersji minimum 25 lub nowsza lub Google Chrome w wersji 30 lub nowszej lub Opera w wersji 8 lub nowszej lub Safari w wersji najnowszej, 

  2. czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

  3. rachunku bankowego.

 1. Rejestracja Konta Wydawcy następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, znajdującego się pod adresem http://panel.webepartners.pl/Account/Register. Podczas rejestracji Wydawca nadaje własny login i hasło. 

 2. Jeśli adres do korespondencji jest inny od adresu siedziby, Wydawca obowiązany jest podać także adres do korespondencji. W przypadku osób prawnych, wydawca obowiązany jest wskazać także dane osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

 3. Po dokonaniu rejestracji, Wydawca otrzyma link aktywacyjny Konta Wydawcy, na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji. Po kliknięciu w link aktywacyjny następuje automatycznie utworzenie Konta Wydawcy. 

 4. Konto Wydawcy zapewnia podgląd wszystkich Programów Partnerskich Reklamodawców, które w danym momencie są dostępne na Platformie. 

 5. Aby móc wnioskować o przystąpienie do Programów Partnerskich, Wydawca obowiązany jest podać opis swojej działalności, podać adres/adresy Stron Wydawcy i/lub Powierzchni Reklamowych Wydawcy, a także wskazać opis zamierzonych działań w celu zwiększania sprzedaży w Sklepie Reklamodawcy z wykorzystaniem Narzędzi Afiliacyjnych.

 6. Wydawcą może zostać także podmiot, prowadzący odrębną od Sieci Afiliacyjnej webePartners sieć afiliacyjną, z zastrzeżeniem, że może on angażować do współpracy w ramach Programów Partnerskich na Platformie wyłącznie wydawców prowadzących działania content marketingu (w szczególności wyklucza się możliwość wydawców z grup serwisów rabatowych i marketingowych, w których niemożliwe jest udokumentowanie źródła ruchu). 

 7. Rejestracja i uczestnictwo w Programach Partnerskich na Platformie jest wolne od wszelkich opłat.

 8. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnione dane na Platformie, w szczególności za ich poprawność i kompletność. Jeżeli dane zawarte podane podczas rejestracji ulegną zmianie, Wydawca zobowiązany jest do ich aktualizacji.

§4

 1. Wydawca, za pośrednictwem Platformy, ma prawo wnioskować o przystąpienie do Programów Partnerskich, w celu zwiększania sprzedaży w Sklepie Reklamodawcy, z wykorzystaniem Narzędzi Afiliacyjnych. 

 2. Warunki Programów Partnerskich ustala Reklamodawca. Reklamodawcy mają prawo zmieniać warunki Programu Partnerskiego. Wydawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach warunków Programów Partnerskich.

 3. Wnioskując o przystąpienie do Programu Partnerskiego, Wydawca akceptuje warunki tego Programu Partnerskiego.

 4. Reklamodawca, po otrzymaniu wniosku Wydawcy o przystąpienie do Programu Partnerskiego, ma prawo podjąć decyzję o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu Wydawcy.

 5. Wydawca, dopiero po zaakceptowaniu go przez Reklamodawcę do Programu Partnerskiego, ma prawo wykorzystywać Narzędzia Afiliacyjne na Powierzchniach Reklamowych Wydawcy. 

 6. Wydawca, w celu prowadzenia działań reklamowych, prezentowania i polecania produktów lub usług objętych Programem Partnerskim, może używać – udostępnionych na Platformie – nazwy firmy Reklamodawcy, marki, nazw produktów, a także znaków graficznych takich jak logo firmy i zdjęcia produktów z oferty Reklamodawcy, z zastrzeżeniem zakazu działań Brand-Bidding. 

 7. Wydawca zobowiązany jest do czytelnego, jednoznacznego i zrozumiałego oznaczenia materiałów, o których mowa w ust. 5 a którymi się posługuje się w działaniach dot. Programu Partnerskiego. WebePartners oraz Reklamodawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe oznaczenie lub brak oznaczenia materiałów w Serwisie Wydawcy. 

 8. Wydawca zobowiązuje się do:

  1. współpracy na Platformie tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawców, 

  2. niewykorzystywania Narządzi Afiliacyjnych, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności Strony Reklamodawcy,

  3. umieszczania aktualnych, kompletnych, profesjonalnych i niewprowadzających w błąd informacji w Serwisie Wydawcy na temat Reklamodawcy i jego oferty, 

  4. dbania o stałą aktualizację oferty Reklamodawcy na Powierzchni Reklamowej Wydawcy.

 1. Wydawca w wykonaniu Umowy nie może:

  1. zamieszczać obrazów lub treści niezgodnych z prawem (w tym w szczególności z prawem autorskim) oraz takich które mogą zostać uznane za obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące,

  2. stosować Black hat SEO i Brand-Bidding,

  3. generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających itp.,

  4. rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać informacji zapisywanych tymczasowo na żądanie serwera lub skryptu po stronie przeglądarki użytkownika, tzw. cookies,

  5. organizować mailingu, który może zostać uznany za „spam” lub mass mailing, 

  6. przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości i co do których Wydawca nie spełnił wymogów RODO,

  7. przeciążać Platformy webePartners, w tym w szczególności poprzez stosowanie sztucznych zapytań,

  8. używać zakazanych słów kluczowych,

  9. naruszać niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności webePartners,

  10. stosować jakichkolwiek działań, które przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Wydawcy

  11. korzystać z Platformy w sposób niewłaściwy, w szczególności poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie Platformy,

  12. podejmować prób lub działań nieautoryzowanego dostępu do Platformy jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią Systemu Afiliacyjnego,

  13. prowadzić działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy Platformy.

 1. Każda forma niewłaściwego użytkowania udostępnionych Narzędzi Afiliacyjnych może prowadzić do zablokowania konta Wydawcy, do czasu wyjaśnienia wszelkich kwestii w zakresie tak określonego działania Wydawcy.

 2. Wydawca, na każde wezwanie webePartners, obowiązany jest przedstawić informacje na temat prowadzonych działań reklamowych, prezentowania i polecania produktów lub usług objętych Programem Partnerskim, w szczególności w zakresie niestosowania technik, o których mowa w ust. 8 lit. b). 

 3. Reklamodawca, po zaakceptowaniu Wydawcy w Programie Partnerskim, ma prawo usunąć Wydawcę z Programu Partnerskiego, w szczególności jeśli Wydawca nie stosuje się do Regulaminu, zasad Programu Partnerskiego lub jeśli działania Wydawcy są niezgodne ze strategią marketingową Reklamodawcy. 

§5

 1. Wydawca ma możliwość kontaktowania się z Reklamodawcami wyłącznie za pośrednictwem webePartners. Jeśli Wydawca planuje przeprowadzić niestandardowe działania dla wybranego Reklamodawcy, które wymagają dodatkowej zgody Reklamodawcy lub uzyskania od Reklamodawcy istotnych informacji lub materiałów umożliwiających przeprowadzenie działań, to ma on prawo kontaktować się bezpośrednio z Reklamodawcą wyłącznie za zgodą webePartners. Wydawca nie ma prawa kontaktować się z Reklamodawcą, z którym Aktywnie Współpracuje na Platformie, w celu przedstawienia mu swojej oferty bezpośredniej, która miałaby na celu wyłącznie ze współpracy webePartners.
 2. WebePartners ma prawo nałożyć karę umowną na Wydawcę w wysokości 1000 zł netto za każdego Reklamodawcę, z którym Wydawca podejmie współpracę bezpośrednią, w przypadku, gdy pierwotna Aktywna Współpraca odbywała się na Platformie webePartners. WebePartners dopuszcza współpracę bezpośrednią Wydawców i Reklamodawców po wcześniejszych uzgodnieniach wszystkich Stron. 

§6

 1. WebePartners może przesyłać na adres mailowy Wydawcy informacje o nowych Programach Partnerskich oraz informacje na temat działających Programów Partnerskich i współpracy z Reklamodawcami.

 2. WebePartners może przesyłać na adres mailowy Wydawcy wiadomości systemowe, które informują o statusie współpracy z poszczególnymi Reklamodawcami oraz o kwocie Prowizji.

 3. WebePartners może kontaktować się z Wydawcą w formie e-mail lub drogą telefoniczną, w sprawie organizacji prowadzonych przez Wydawcę działań na rzecz Reklamodawców. 

§7

 1. WebePartners, za pomocą Systemu Trackingowego, dokonuje śledzenia Transakcji w Sklepie Reklamodawcy, generowanych z wykorzystaniem Narzędzi Afiliacyjnych w ramach Programu Partnerskiego. 

 2. Wydawca ma dostęp na Platformie do statystyk śledzonych Transakcji, o których mowa w ust. powyżej, z wyszczególnieniem statusów Transakcji na:

  1. oczekujące, 

  2. zaakceptowane albo odrzucone, 

  3. do wypłaty. 

 1. Reklamodawca ma obowiązek weryfikować (akceptować lub odrzucać) generowane Transakcje. 

 2. Reklamodawca ma prawo odrzucić Transakcję z powodu:

  1. odstąpienia od umowy w przysługującym Klientowi końcowemu terminie, zgodnym z przepisami ogólnie obowiązującego prawa lub regulaminem zakupów obowiązującym w Sklepie, dla którego jest prowadzony Program Partnerski lub

  2. gdy kliknięcie przez Klienta w innym systemie niż Sieć Afiliacyjna webePartners, dokonane zostało bliżej momentu realizacji Transakcji, zgodnie z zasadą „last click wins”, 

  3. w uzasadnionych przypadkach – w szczególności dotyczących działań Wydawców niezgodnych z Regulaminem lub zasadami Programu Partnerskiego. 

 3. Prowizja od Transakcji określana jest każdorazowo w warunkach Programu Partnerskiego. Program Partnerski może przewidywać Prowizję w rozliczeniu różnych modeli, w szczególności CPS, CPC czy CPL. 

 4. Z zastrzeżeniem ust. 7, Wydawca nabywa prawo do Prowizji do Wypłaty po opłaceniu przez Reklamodawcę na rachunek bankowy webePartners, Prowizji wynoszącej co najmniej 100,00 zł.

 5. Wypłaty Prowizji Do Wypłaty odbywają się w terminie 14 dni od dnia załączenia przez Wydawców na Platformie (w zakładce „ŚRODKI”):

  1. rachunków – w przypadku Wydawców nieprowadzących działalności gospodarczej (Platforma udostępnia możliwość generowania rachunków), 

  2. faktur – w przypadku Wydawców prowadzących działalność gospodarczą (kwota Prowizji Do Wypłaty powiększona o VAT, jeżeli będzie należny, w przypadku Wydawców będących podatnikami VAT). 

 1. Wydawcy obowiązani są dokonywania czynności, o których mowa w ust. 7, do 10 dnia każdego miesiąca, za który należna jest Prowizja do Wypłaty. 

 2. Przed pierwszą wypłatą Prowizji Do Wypłaty, Wydawca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do podania na Platformie pełnej nazwy firmy, adresu siedziby firmy, numeru NIP, numeru konta bankowego i innych niezbędnych danych do realizacji wypłaty. 

 3. Przed pierwszą wypłatą Prowizji Do Wypłaty, Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania na Platformie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru konta bankowego i innych niezbędnych danych do realizacji wypłaty.

 4. Wypłaty Prowizji Do Wypłaty odbywają się wyłącznie przelewem, na wskazany na rachunku/fakturze numer rachunku konta bankowego Wydawcy. Koszty prowizji i innych opłat bankowych w przypadku przelewu w walucie innej niż PLN lub przelewu zagranicznego ponosi Wydawca; koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być potrącane w trakcie trwania Umowy przez webePartners z należnych Prowizji do Wypłat, na co Wydawca wyraża zgodę. 

§8

 1. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym terminie, samodzielnie usuwając swoje konto, korzystając z opcji „usuń moje konto”, po zalogowaniu do konta Wydawcy. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Platformy niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy oraz do usunięcia wszystkich Narządzi Afiliacyjnych.

 2. WebePartners ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wydawcy lub usuwając konto Wydawcy na Platformie – w przypadku naruszenia przez Wydawcę niniejszego Regulaminu. 

 3. W przypadku naruszenia przez Wydawcę niniejszego Regulaminu WebePartners ma również prawo do wstrzymania wypłaty Prowizji Do Wypłaty. 

§9

 1. Z wyjątkiem przypadków, w których wyłączenie odpowiedzialności jest prawnie ograniczone, webePartners nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek szkody, które Wydawca może ponieść w wyniku korzystania z Platformy oraz jej funkcji. WebePartners nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. szkody nieumyślne, 
  2. szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Wydawcę,
  3. wady wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Wydawcę, 
  4. utratę danych logowania do Konta Wydawcy lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę, jeśli weszła ona w posiadanie danych logowania w wyniku działań bądź zaniechań Wydawcy,
  5. szkody powstałe w wyniku przerw w dostawie prądu bądź Internetu,
  6. działania Wydawców, z którymi Reklamodawca podjął współpracę w ramach Programów Partnerskich, w tym w szczególności za treści oraz zawartość stron internetowych należących do Wydawców, zaakceptowanych przez Reklamodawców – w ramach współpracy na Platformie,
  7. za treść warunków Programu Partnerskiego oraz sposób wykonywania wynikających z niego obowiązków przez Reklamodawcę i Wydawców.
  8. za Sklep, treści, produkty lub usługi sprzedawane i umieszczane w Sklepach Reklamodawców.
 2. Wydawca zgadza się korzystać z Platformy wyłącznie w celach, do których jest przeznaczona, a zatem nie może z niej korzystać w sposób niewłaściwy ani oszukańczy. Wydawca ponosi odpowiedzialność wobec webePartners i/lub osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z Platformy. 
 3. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek udostępnienia osobom trzecim danych (w szczególności Hasła lub Loginu) dostępu do Konta Wydawcy.

§10

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące działania Platformy i wykonywania Usług, Wydawca może zgłaszać webePartners mailowo na adres bok@webepartners.pl , telefonicznie na numer (+48) 71 390 49 02 lub drogą pocztową na adres: webePartners Sp. z o.o., ul. Jana Stanki 2, 52-423 Wrocław.

 2. Reklamacja powinna określać:

  1. dane Wydawcy,

  2. przedmiot reklamacji,

  3. żądanie Wydawcy w związku z reklamacją.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, webePartners, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Wydawcy będący przedsiębiorcami, dla których Umowa posiada charakter zawodowy, zobowiązani są do zgłaszania reklamacji usterek o charakterze technicznym w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, a reklamacji do wystawionych faktur i faktur proforma – w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia lub wprowadzenia na Platformę. Reklamacje złożone po upływie ww. terminów będą odrzucane. 

 3. Odpowiedź na reklamację webePartners przekaże Wydawcy w terminie 14 dni – w formie e-mail. Brak odpowiedzi w powyższym terminie nie oznacza uznania reklamacji. 

§11

 1. Wszelkie treści i znaki graficzne, udostępniane w ramach Platformy, podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do webePartners lub osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie (w szczególności Reklamodawców).

 2. Reklamodawca, przystępując do współpracy na Platformie, wyraża zgodę na wykorzystanie przez webePartners i zaakceptowanych Wydawców wszelkich udostępnionych materiałów i znaków towarowych w celu prezentacji i promocji Reklamodawcy. 

 3. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Platformy, jej poszczególnych elementów, a także wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej zgody webePartners, stanowi naruszenie praw autorskich.

 4. Informacje oraz dane uzyskane w trakcie korzystania z Platformy mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach współpracy na Platformie. Przekazywanie takich informacji lub danych osobom trzecim i używanie ich w innych celach, stanowić może o naruszeniu praw autorskich i niniejszego Regulaminu.

§12

 1. WebePartners jest Administratorem danych osobowych Wydawcy, będącego osobą fizyczną. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach prawnie dopuszczalnych, w tym w szczególności w celu prawidłowego wykonania umowy.

 2. Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych przez webePartners znajdują się w Polityce Prywatności.

§13

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024
  Brzmienie poprzednio obowiązującego regulaminu – tu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy rozpatrywać będą właściwe dla siedziby webePartners sądy powszechne, a w stosunku do Wydawców będących konsumentami – sądy właściwe według przepisów ogólnych.